Apoteka 

"Dur-Farm"

O nama

Privatna zdravstvena ustanova Apoteka "Dur-Farm" Sapna osnovana je 29.10.2002. godine u Sapni, Rješenjem Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o ispunjavanju propisanih uvjeta u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za obavljenje zdravstvene apotekarske djelatnosti.

Osnivač i direktor PZU Apoteka "Dur-Farm" Sapna je mr ph. Indira Durić.

Sjedište Ustanove je u Sapni, ulica Žrtava genocida u Srebrenici bb.

PZU Apoteka "Dur-Farm" Sapna je lanac apoteka od 13 apoteka, od toga 9 apoteke i 4 depoa, raspoređene na području Grada Tuzla, općine Živinice i općine Sapna i Gradačac.

Ugovorna smo apoteka Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. To znači da možete podići lijekove sa esencijalne liste lijekova uz ljekarski recept u svim našim apotekama.

Misija

PZU APOTEKA DUR-FARM razvija i unaprijeđuje postupke rada u oblasti farmaceutske zdravstvene zaštite, dajući prednost promociji zdravlja, prevenciji bolesti i zdravstvenom vaspitanju građana, bezbjednosti korisnika usluga i zaposlenih.

U tom cilju obezbjeđuje:

Svoj razvoj PZU APOTEKA DUR-FARM bazira na visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama, mjerama i aktivnostima unaprjeđenja postojećih i uvođenjem novih metoda rada.

Svoju misiju PZU APOTEKA DUR-FARM ostvaruje dosljednim poštovanjem etičkih principa, kreiranjem zdravstvene strategije, stručnim kadrom na svim nivoima apoteke, sistemom vrijednosti i standardima dobre apotekarske prakse.

Vizija

Zahvaljujući posjedovanju odgovarajućih informacija, motivacija i vještina, svaki pojedinac i zajednica ostvaruju maksimalni zdravstveni potencijal. 

Saglasno tome, osnovno opredjeljenje PZU APOTEKA DUR-FARM je kontinuirano povećanje aktivnosti u skladu sa principima dobre apotekarske prakse, kontrolisanog razvoja, kao i stalno unaprjeđenje medicinskog snabdijevanja građana i organizacija, djelatnosti u proizvodnji i kontroli ljekovitih i kozmetičkih preparata i edukativne aktivnosti u cilju bezbjednosti korisnika usluga i zaposlenih. 

Put ka tome vodi kroz kvalitetno obavljanje apotekarske djelatnosti koja se ostvaruje kroz pružanje zdravstvene farmaceutske zaštite osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO), na primarnom nivou. U ovom dijelu aktivnosti, Ustanova je upućena na praćenje i prilagođavanje regulativama ZZO i Vlade Tuzlanskog kantona (definisana Lista lijekova koji se mogu izdavati na recept, cijene lijekova i medicinskih sredstava, participiranje osiguranika u cijeni lijekova, propisana marža za lijekove i medicinska sredstva koja se mogu izdavatipreko naloga u apotekama). Ugovorom sa ZZO definisana su i sredstva za ove namjene koja se mogu očekivati za ugovoreni period i Ustanova nema mogućnosti za korigovanje visine ovih sredstava. Istovremeno, Ustanova je u obavezi da obezbijedi potreban asortiman i količine lijekova i medicinskih sredstava kako bi zadovoljila potrebe osiguranika.

Impressum

Puni naziv:                               

Privatna zdravstvena ustanova Apoteka “Dur-Farm” Sapna

Skraćeni naziv:                        

PZU Apoteka “Dur-Farm” Sapna

Adresa sjedišta:                      

Žrtava genocida u Srebrenici bb, 75411 Sapna, Bosna i Hercegovina

Porezni identifikacioni broj: 

4209045930000

PDV broj:                                   

209045930000

Transakcijski račun:               

154-360-20100531-42 Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

 132-290-03114681-74 NLB Banka d.d. Sarajevo

Telefon/fax:       

035-598-410

E-mail:                                      

info@dur-farm.com 

Društvo je upisano u Registar Općinskog suda u Tuzli 

Matični broj subjekta:           

2-30

Osnovni kapital:                     

2.000,00KM uplaćen je u cijelosti

Jednočlana uprava:                

Indira Durić, direktor bez ograničenja